Navegació interna

Altres recerques

De forma paral•lela als projectes d’investigació en l’àmbit del Montseny, s’han generat altres projectes de recuperació patrimonial d’àmbit local.

Recuperació del patrimoni industrial de la riera d'Arbúcies

El projecte de recuperació del patrimoni industrial de la riera d’Arbúcies és un projecte nascut de l’IPEM i vinculat a l’estudi dels usos tradicionals de l’aigua. El projecte, que arrenca també de l’adquisició per part de l’ajuntament d’Arbúcies de dos edificis d’antics molins situats en el nucli urbà (Can Delfí i la Farga), es centra en la creació d’un itinerari cultural de quasi 2 km de llarg en el curs urbà de la riera d’Arbúcies i centrat en els usos seculars de l’aigua.

Projecte, que per una banda significa la recuperació dels vestigis dels edificis industrials de finals del s. XIX i començaments del XX, que encara romanen a la nostra vila (molí del Roquer, Farga d’aram, bassa, recs i rescloses...), i per altra banda significa una reordenació urbanística de gran calat i la recuperació definitiva de la riera d'Arbúcies com espai de lleure i vivencial dels nostres ciutadans.

El pomari de la regió del Montseny

Es tracta d’un estudi etnobotànic de les varietats de pomeres del territori del Montseny, especialment del sector nord-est, que compren la identificació de les pomeres, el sistemes de plantatge i empelts, i la conservació de les diverses espècies autòctones en el pomarium de la regió del Montseny, situat en una feixa de dalla prop de la riera d’Arbúcies, i que es troba vinculat a un itinerari pedagògic ofert pel MEMGA. Actualment, en la prospecció del territori, feta per en Rafel Vilà, s'han identificat i fotografiat més de 30 varietats de pomeres antigues.


Vilà, R.: Les pomeres de la vall d'Arbúcies. Aproximació a una recerca etnològica. VI Trobada d'Estudiosos del Montseny: Àrea d'Espais Naturals, Diputació de Barcelona, Barcelona, 2005. Monografies, 41. ISBN 84-9803-095-1

        Navegació interna